FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONNStundenplan Schj. 2021/2022 Untis 2022
D-53113, OLLENHAUERSTR. 515.1.2022 12:37

09E   9e Od / Grs
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1 7:45

8:30
Grs EK
A120
Eg D
A120
Hon E5
A120
*Dr. M2M
A204 3)
BuR BI
A103
2 8:30

9:15
Grs EK
A120
Eg D
A120
Hon E5
A120
*Dr. M2M
A204 4)
BuR BI
A028
3 9:25

10:10
Eg D
A120
Hon E5
A120
Od M
A120
Hon E5
A120
Pic F5
A120
4 10:40

11:25
*Dr. M2M
A201 1)
Od M
A120
*Kus. ER
A124 2)
Zri. GL
A120 5)
Brm PK
A120
5 11:25

12:10
*Dr. M2M
A201 1)
Od M
A120
*Kus. ER
A124 2)
Zri. GL
A120 5)
Brm PK
A120
6 12:20

13:05
Bmn GE
A120
Pic F5
A120
Pic F5
A120
Bmn GE
A120
*Grs SP
WL1
7 13:05

14:05
*Grs SP
WL1
8 14:05

14:50
*Bre CH
A301
*Od PH
A204
Alb.
A124 6)
9 14:50

15:35
*Bre CH
A301
*Od PH
A204
Alb.
A124 6)
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Kru, L8, A124 09BCD   1-8,11-19,22-34,37-45 20        
  Hne, S8, A126 09D              
  Hs, S8, A128 09C              
  Seu, M2M, A204 09AB              
  Dr, M2M, A201 09CDE              
  Imp, S8, A127 09AB              
  Bre, S8, A015 09AE              
  Kus, S8, A120 09E              
2) Kus, ER, A124 09ABCDE   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Sik, PP, A013 09BDE              
  Sd, PP, A128 09AC              
  Lö, PP, A127 09ABCDE              
  San, KR, A033 09BE              
  Uf, PP, A120 09BDE              
  Kru, KR, A126 09ACD              
3) Kru, L8, A124 09BCD   1-8,11-19,22-34,37-45 20        
  Hne, S8, A126 09D              
  Hs, S8, A024 09C              
  Seu, M2M, A214 09AB              
  Dr, M2M, A204 09CDE              
  Imp, S8, A127 09AB              
  Bre, S8, A011 09AE              
  Kus, S8, A120 09E              
4) Kru, L8, A124 09BCD   1-8,11-19,22-34,37-45 20        
  Hne, S8, A126 09D              
  Hs, S8, A024 09C              
  Seu, M2M, A201 09AB              
  Dr, M2M, A204 09CDE              
  Imp, S8, A127 09AB              
  Bre, S8, A011 09AE              
  Kus, S8, A120 09E              
5) Zri, GL, A120 09E   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Wu, KU, A-130 09ADE   1-8,11-19,22-34,37-45         KU_09A09D09E_2_1
  Rei, KU, A125 09ABDE              
  Rs, KU, A121 09ACDE              
  Kö, MU, A024 09AC              
  Hs, MU, 09BDE              
6) Alb, Fö, A124 09ABCDE   1-8,11-19,22-34,37-45          
Lehrer
Name Langname
Alb Albers
Bmn Böckmann
Bre Breuer
Brm Biermann
BuR Busch-Rose
Dr Dr. Dirsch
Eg Egbers
Grs Grieser
Hne Heinje
Hon Honnes
Hs Hausen
Imp Impekoven
Kru Krusenotto
Kus Kuskaya
Körner
Löcke
Od Dr. Odenkirchen
Pic Picard
Rei Reinard
Rs Dr. Raschke
San Sander
Sd Stender
Seu Seuffert
Sik Sikora
Uf Uffmann
Wu Wurster
Zri Žaric
Untis 2022         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
17.1.2022 - 30.1.2022