FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONNStundenplan Schj. 2021/2022 Untis 2022
D-53113, OLLENHAUERSTR. 515.1.2022 12:37

07E   7e Web / Kö
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1 7:45

8:30
Vl CH
A303
Blu M
A011
Web. E5
A011 1)
Kst. KU
A115 3)
Blu M
A011
2 8:30

9:15
Vl CH
A303
Blu M
A011
Web. E5
A011 1)
Kst. KU
A115 3)
Blu M
A011
3 9:25

10:10
Web E5
A011
Web E5
A011
MU
A024
Web D
A011
Mrn F5
A011
4 10:40

11:25
Web D
A011
Mrn F5
A011
Hel. WP
A011 2)
*Wg SP
WL1
Seu PH
A204
5 11:25

12:10
Web D
A011
Mrn F5
A011
Hel WP
A011
*Wg SP
WL1
Seu PH
A204
6 12:20

13:05
MU
A024
Web D
A011
Wg SP
WL1
Mrn F5
A011
*Lö. PP
A216 4)
7 13:05

14:05
*Lö. PP
A216 4)
8 14:05

14:50
9 14:50

15:35
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Web, E5, A011 07E   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Zri, GL, A011 07E   1-8,11-19,22-34,37-45          
2) Hel, WP, A011 07E   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Zri, GL, A011 07E   1-8,11-19,22-34,37-45          
3) Kst, KU, A115 07E   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Wu, KU, A-130 07E              
4) Kru, KR, A120 07BC   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Lö, PP, A216 07ABDE              
  Kus, ER, A215 07ABCDE              
  Uf, PP, A032 07BCDE              
  Ser, KR, A011 07ADE              
  Em, PP, A211 07BDE              
  Bar, PP, A117 07DE              
Lehrer
Name Langname
Bar Bartmann
Blu Blum
Em Ellermann
Hel Heller
Kru Krusenotto
Kst Dr. Kappenstein
Kus Kuskaya
Körner
Löcke
Mrn Mattern
Ser Scheer
Seu Seuffert
Uf Uffmann
Vl Volmer
Web Weber
Wg Wagner
Wu Wurster
Zri Žaric
Untis 2022         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
17.1.2022 - 30.1.2022