FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONNStundenplan Schj. 2021/2022 Untis 2022
D-53113, OLLENHAUERSTR. 515.1.2022 12:37

07A   7a Ste / Mlr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1 7:45

8:30
Ste E5
A215
Ste D
A215
Ste E5
A215
Ste D
A215
Gt CH
A301
2 8:30

9:15
Ste E5
A215
Ste D
A215
Ste E5
A215
Ste D
A215
Gt CH
A301
3 9:25

10:10
Hel WP
A215
Mlr F5
A215
Hel WP
A215
Hs MU
A024
Bai M
A215
4 10:40

11:25
Mlr F5
A215
Seu PH
A205
Bai M
A215
*Net SP
WL3
Wu KU
A-130
5 11:25

12:10
Mlr F5
A215
Seu PH
A205
Bai M
A215
*Net SP
WL3
Wu KU
A-130
6 12:20

13:05
*Net SP
WL3
Bai M
A215
Hs MU
A208
Mlr F5
A215
*Lö. PP
A216 1)
7 13:05

14:05
Frl
A214
*Lö. PP
A216 1)
8 14:05

14:50
9 14:50

15:35
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Kru, KR, A120 07BC   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Lö, PP, A216 07ABDE              
  Kus, ER, A215 07ABCDE              
  Uf, PP, A032 07BCDE              
  Ser, KR, A011 07ADE              
  Em, PP, A211 07BDE              
  Bar, PP, A117 07DE              
Lehrer
Name Langname
Bai Baier
Bar Bartmann
Em Ellermann
Frl PD Dr. Fröhlich
Gt Güth
Hel Heller
Hs Hausen
Kru Krusenotto
Kus Kuskaya
Löcke
Mlr Müller
Net Nettekoven
Ser Scheer
Seu Seuffert
Ste Steffens
Uf Uffmann
Wu Wurster
Untis 2022         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
17.1.2022 - 30.1.2022