FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONNStundenplan Schj. 2021/2022 Untis 2022
D-53113, OLLENHAUERSTR. 515.1.2022 12:37

06D   6d Pic / Gra
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1 7:45

8:30
San E5
A015
Pic F5
A015
Gro M
A015
Pic. F5
A015 4)
Snd GE
A015
2 8:30

9:15
San E5
A015
Pic F5
A015
Gro M
A015
Pic. F5
A015 4)
Snd GE
A015
3 9:25

10:10
Gro M
A015
Gro M
A015
Kru. KR
A217 3)
Pic WP
A015
Gro M
A015
4 10:40

11:25
MU
A024
Eh IF
A004
Gra D
A015
Grs SP
TU-O
Gra D
A015
5 11:25

12:10
MU
A024
Eh PH
A204
Gra D
A015
Grs SP
TU-O
Gra D
A015
6 12:20

13:05
Grs SP
TU-O
Vl BI
A103
Vl BI
A103
San E5
A015
Pic F5
A015
7 13:05

14:05
*Kru. KR
A217 1)
8 14:05

14:50
9 14:50

15:35
Alb. Fö6
A011 2)
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Kru, KR, A217 06ADE   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Sik, PP, A032 06DE              
  Scl, ER, A014 06ABCDE              
  Ser, KR, A011 06BC              
  Den, PP, A013 06BC              
  Bar, PP, A012 06ABD              
2) Alb, Fö6, A011 06ABCDE   1-8,11-19,22-34,37-45          
3) Kru, KR, A217 06ADE   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Sik, PP, A032 06DE              
  Scl, ER, A014 06ABCDE              
  Ser, KR, A028 06BC              
  Den, PP, A013 06BC              
  Bar, PP, A012 06ABD              
4) Feg, F5, A014 06C   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Pic, F5, A015 06D              
  Pk, Fm, A027 06BCD              
  MüK, F5, A013 06B              
Lehrer
Name Langname
Alb Albers
Bar Bartmann
Den Denker
Eh Eversheim
Feg Feldges
Gra Gravenhorst
Gro Grothe
Grs Grieser
Kru Krusenotto
Körner
MüK Müller-Kunsmann
Pic Picard
Pk Piontek
San Sander
Scl Schlömilch
Ser Scheer
Sik Sikora
Snd Schneider
Vl Volmer
Untis 2022         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
17.1.2022 - 30.1.2022